Legfontosabb Tracheitis

A nők mellkasi kerülete normális

1.1. ZHYYUEEULPE TBCHYFYE

rTY CHJZMSDE az FPZP-ről YMY YOPZP YUEMPCHELB, NSC BDBEN UEVE CHRTPU: "rPYUENH MADI PFMYUBAFUS DTHZ PF DTHZB? u YUEN FFP UCHSBOP?" i DEMP OE FPMSHLP CH FPN, UFP NSCh TBOSCHE RP IBTBLFETKH, RP CHPURTYSFYA NYTB, OP YOFETEUOP Y FP, RUPYENKH NSCH FBL PFMYUBENUS DTHZ PF DTHOZB.

TSYUOSH YUEMPCHELB - LFP OERTETSCHOCHK RTPGEUU TBCHYFYS, CH LPFPTPN RPUMEDPCHBFEMSHOP RTPIPDSF UMEDHAEYE UFBRSCH: UPTECHBOYE, UPTEBUTEMEK. TPUF J TBCHYFYE - FFP DCHE CHBYNPUCHSBOOSCHE Y CHBYNPVHUMPCHMEOSCHE UFPTPPOSCH PDOPZP Y FPZP TCE RTPGEUUB. TPUF - FFP LPMYUEUFCHOOSCHE YNEOOEOS, UCHSBOOSCHE U HCHEMYUEEOYEN TBNETPC LMEFPL, NBUUSCH LBL PFDEMSHOSHI PTZBOPCH Y FLBOEK, FBL Y CHUEYEOYEN PBT. TBCHYFYE - LBYUEUFCHOOSCHE YNEOEEOIS, DYZHETEOGYTPCHLB FLBEK Y PTZBOPCH Y YI JHOLGYPOBMSHOPE UPCHETEOUFCHPCHBOYE. TPUF J TBCHYFEYE RTPFELBAF OETBCHOPNETOP.

ZHYYUEEULPE TBCHYFE PTZBOYIB RPDYUOSEFUS VIPMPZYUEEULINE BLPOBN Y PFTBTSBEF PVEYE BLPOPNETOPUFY TPUFFB Y TBCHYFYS. rPDYuYOSSUSh VYPMPZYYUEULYN BLPOPNETOPUFSN, ZHYYYUEULPE TBCHYFYE BCHYUYF PF VPMSHYPZP LPMYYUEUFCHB ZHBLFPTPCH J PFTBTSBEF OE FPMSHLP OBUMEDUFCHEOOHA RTEDTBURPMPTSEOOPUFSH, OP J CHMYSOYE ON PTZBOYN CHUEI UTEDPCHSCHI ZHBLFPTPCH.

zhYYYuEULPE TBCHYFYE PUFBEFUS PDOYN dv CHBTSOEKYYI RPLBBFEMEK DPTPCHSHS J CHPTBUFOSCHI OPTN UPCHETYEOUFCHPCHBOYS, RPFPNH RTBLFYYUEULPE HNEOYE RTBCHYPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPHPPHPPHPHPPHPPHPPHPPHPHPPHPPHPPHPPHPHPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPPHPHPHPFPHPFPEFFE.

pUPVEOOPUFY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS RTPZTBNNYTHAFUS A ZEOEFYUEULPN HTPCHOE-ról, RPFPNKH DEFY RPIPTSY A TPDIFEMEK-ről. OBUMEDUFCHEOOBS RTPZTBNNB RETEDBEFUS Y RPLPMEOIS CH RPLPMEOYE, Y X PDOYI MADEK OE YENEOSEFUS, B X DTHZYI UPCHETYEOUFCHHEFUS. oEPVIPDYNP RPNOYFSH, YUFP ON ZHYYYUEULPE TBCHYFYE PLBSCHCHBAF CHMYSOYE NOPTSEUFCHP CHOEYOYI J CHOHFTEOOYI ZHBLFPTPCH, FP-NBFETYBMSHOP VSCHFPCHSCHE HUMPCHYS, OBGYPOBMSHOSCHE J TEZYPOBMSHOSCHE PUPVEOOPUFY HLMBDB J UFYMS TSYOY, LPMPZYYUEULBS PVUFBOPCHLB, UPUFPSOYE RYFBOYS, OBMYYUYE YMY PFUHFUFCHYE VPMEOEK.

h OBUFPSEEE CSENYEK PE NOPZYI UVTBOBY NYTB YYTPLP CHCHPDYFUS LHMSHF YDPTPCHShS. tO CHUSYUEULY NPTBMSHOP J NBFETYBMSHOP RPPETSEFUS ZPUHDBTUFCHEOOSCHNY UFTHLFHTBNY, PFCHEFUFCHEOOSCHNY B UPITBOEOYE J CHPUUFBOPCHMEOYE DPTPCHSHS, B FP B UCHPA PYUETEDSH URPUPVUFCHHEF ZHPTNYTPCHBOYA RPFTEVOPUFY B DPTPCHPN FEME. DBOOBS YDES OE HCHB, EEE CH DTECHOEN NYTE YNEM NEUFP LHMSHF ADPTPCHPZP FEMB. rTYNETPN FPNKH UMKHTSIF dTEHOSS zTEGYS IE IHDPTSEUFCHEOOOPE OBUMEDYE, LPFPTPE DPYMP DP OBYYI DOEK.

rPOBLPNYChYYUSh van OYTSEYMPTSEOOSCHN NBFETYBMPN NPTSOP VHDEF UHDYFSH P UPPFCHEFUFCHYY YUUMEDHENSCHI RBTBNEFTPCH CHPTBUFOSCHN J TEZYPOBMSHOSCHN OPTNBFYCHBN, ZBTNPOYYUOPUFY TBCHYFYS, PGEOYFSH CHLMBD OBUMEDUFCHEOOPUFY B PUPVEOOPUFY FEMPUMPTSEOYS.

zhBLFPTSCH, CHMISAEYE A BOFTPRPNEFTYUEEULYE RPLBBBFEMY

oERTETSCHOP RTPFELBAEYE RTPGEUUSCH PVNEOB CHEEUFCH Y LOETZY CH PTZBOY'NE YUEMPCHELB, PRTEDEMSAF PUPVEOOOPUFY EZP TBCHYFYS. FENRSH YUNEOOYK NBUUSCH, TPUFB, PLTHTSOPUFEK FEMB CH TBMYUOSCHE RETYPDSCH TSYOO OE PDYOBLPSCH. pV FPN NPTSEF UHDYFSH LBTSDSCHK YЪ chbu, EUMY CHURPNOF UCHPE TBCHYFYE CH DPYLPSHOPN YYLPMSHOPN CHUTPBUFE. pFMYUYUIFEMSHOSHE PUPVEOOOPUFY YNEAFUS X AOPYEK Y DECHKHYEL, MADEK CH ЪTEMPN CHATBUFE Y RPCYMPN.

tPUF, NBUUB, RPUMEDPCHBFEMSHOPUFSH B HCHEMYYUEOYY TBMYYUOSCHI YUBUFEK FEMB, EZP RTPRPTGYY BRTPZTBNNYTPCHBOSCH OBUMEDUFCHEOOSCHNY NEIBOYNBNY J RTY PRFYNBMSHOSCHI HUMPCHYSI TSYOEDESFEMSHOPUFY YDHF B PRTEDEMEOOPK RPUMEDPCHBFEMSHOPUFY. pDOBLP, OELPFPTSHE JBLFPTSCH NPZHF OE FPMSHLP OBTHYYFSH RPUMEDPCHBFEMSHOPUFSH TBCHYFYS, OP Y CHSCHCHBFSH OEPVTBFYNSCHE YNEOEOUSL OYN PFOIN

choEEOYEchohfteooye
OEVMBZPRTYSFOPE CHOHFTYHFTPVOPE TBCHYFYE;
UPGYBMSHOSHE HUMPCHYS;
ОETBGYPOBMSHOPE RIFBOYE;
NBMPRPDCHYTSOCHK PVTB TSIYOI;
OLVASÓ RTYCHSCHULY;
TETZYN FTHDB Y PFDSCHIB;
LLPMPZYUEEUIK JBLFPT;
OBUMEDUFCHEOOOPUFSH;
OBMYUYE ABVPMECHBOYK;

JYYUEULPE TBCHYFEI - FFP RTPGEUU LPMYUEUFCHEOOOPZP Y LBYUEUFCHEOOOPZP YNEOEOOIS CHUEI RPLBBBFEMEK PTZBOYENB YUEMPUEUEUCH EPOOD.

pUOPChSch UPCHTENEOOSCHI BOFTPRPNEFTYYUEULYI (antropos-YUEMPCHEL, metria-YNETEOYE) NEFPDPCH YUUMEDPCHBOYS BMPTSEOSCH H RTPYMPN homlok.

yUUMEDHS BOFTPRPNEFTYUEULYE RPLBBBFEMY (TPUF YMY DMYOKH FEMB, CHEU YMY NBUKH FEMB, PLTHTSOPUFY TBBMYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUOSHI YUBUFEK FEMBYUSPYUFYUFEK FEMBYUPYUPYUFPYUPYUPYUPYUPYUPYUPYUPYUPYUH FEMB.

pveee RTEDUFBCHMEOYE P ZHYYUEULPN TBCHYFY RPMKHYUBAF RTY RTPCHEDEY FTEI PUOPCHOSHI YNNETEOYK:
- PRTEDEMSS DMYOH FEMB;
- NBUUH FEMB;
- PVICHBF ZTHDOPK LMEFLY.

HUMPCHICE RTPCHEDEOYS BOFTPRPNEFTYUEEULYI YUUMEDPCHBOYK

bOFTPRPNEFTYA RTPCHPDSF U RPNPESHA FABFEMSHOP RTPCHTEOOSHI Y PFTEZKHMYTPCHBOOSHI YNNETYFEMSHOSHI RTYVPTPCH: CHEUPCH, TPUFPNETBT, F. UBOFNEFYNEFOBO CHUE YANETEOS TSEMBFEMSHOP RTPYCHPDYFSH CH RETCHPK RPMPCHYOE DOS, OBFPEBL, MYVP YUETE '2-3 YUBUB RPUME BDSCH, PVUMEDKHENSCHK DPMTSEO VSCHFLKHPDEF CHEZ MEZ MEZ. EUMY TSE YUNETEOIS RTPCHPDSFUS PE CHFPTPK RPMPCHYOE, TSEMBFESHOP YBOSFSH ZPTYJPOFBMSHOPE RPMPTSEOYE OB 10-15 NYOHF.

dMS PVYaELFYCHOPUFY RPUMEDKHAEEK PGEOLY OEPVIPDYNP UPVMADBFSH FTEVPCHBOYS L RTBCHYMBN YUNETEOIS. bOBMY BOFTPRPNEFTYUEEULYI RPLBBBFEMEK - CHBTSOOKYK LMENEOF YUUMEDPCHBOYS UPPFCHEFUFCHYS ZHYYYUEEULPZP TBCHYFYS CHBTBUFFYUCH OPBTN.

CHSCHMEOOSCHE PFLMPOEOYS NPZHF SCHMSFSHUS ZHBLFPTBNY TYULB YMY RTY'OBLBNY OELPFPTSHI ABVPMECHBOYK. rPFPNKH HNEOYE RTBCHYMSHOP PGEOYFSH RPMKHYUEOOSCHE TEKHMSHFBFSH YNNETEOYK, NPTSEF URUPUPVUFCHPCHBFSH CHPURIFBOYA HUFBOPCHLY OBDPTBPCCHK.

OYTSE RTEDUFBCHMEOSH NEFPDYLY YNETEOYS OBYVPMEE YUBUFP YUUMEDKHENSHI BOFTPRPNEFTYYUEULYI CHEMYUYO.

NEFPDSCH BOFTPRPNEFTYUEEULYI YUNETEOYK

JUNETEOYE TPUFF (DMYOSCH FEMB)

YNETEOS RTPCHPDSF RTY RPNPEY FABFEMSHOP RTPCHTEOOSHI YNNETYFEMSHOSHI RTYVPTPCH: CHEUPCH, TPUFPNETB, UBOFYNEFTPCHPK MEOFSCH, DYBOCHBNPNPNPP.

CHUE YUNETEOYS TSEMBFEMSHOP RTPCHPDYFSH CH RETCHHA RPMPCHYOKH DOS, OBFP-EBL Y RPUME ZHYYUPMPZYUEULYI PFRTBCHMEOIK. y'NETSENSCHK DPMTSEO VSCHFSH PDEF MYYSH CH MEZLKHA FTYLPFBTSOKHA PDETSDKH.

yNNETEOYE TPUFB - RTPYCHPDYFUS CH RPMPTSEOY UFPS RTY RPNPEY TPUFPNETB. pVUMEDKHENSCHK UVBOPCHYFUS AZ RMPEBDLKH TPUFPNETB, URYOPK L CHETFILBMSHOPK UVPKLE, CHSCHRTSNYCHYYUSH, RTYLBUSH L UVPKLE ABFSHMLPN, NECMPRBMPBUFFYU uLPMShTSEBS ZPTY'POFBMSHOBS RMBOLB RTYLMBDSCHBEFUS L ZPMPCHE VE OBDBCHMYCHBOYS.

PYEOSH CHBTSOP RTPCHPDYFSH YNETEOYE TPUFB CH RETCHHA RPMPCHYOH DOS, FBL LBL L CHEYUETKH TPUF YUEMPCHELB UFBOPCHYFUS NEOSHY About 1-2 UN. rTYUYOPK FPNKH SCHMSEFUS EUFEUFCHEOOBS HUFBMPUFSH CH FEYUEOYE DOS, UOITSEOE NSCHYUOPZP FPOKHUB, HRMPEEEOYE NETSRPUCHPHPYSPHY UFEUFCHEPDEPH TPUF NPTSEF YOBYUFESHOP CHBTSHYTPCHBFSHUS CH ABCHYUYNPUFY PF OBUMEDUFCHEOPUFY, CHOHFTYKHFTPVOPZP TBCHIFTYKHFTPVOPZP TBCHIFTYKHFTPVOPZP TBCHBVFY YF.

OB TPUF PLBSCHCHBAF CHMYSOYE ZEOEFYUEULYE ZHBLFPTSCH, RPMPCHSCHE TBMYUYS, CHP'TBUF, UPUFPSOYE YDPTPCHSHS Y F.D. dMYOB FEMB NPTSEF UPPFCHEFUFCHPCHBFSH CHP'TBUFKH, OP NPTSEF Y JOBYUIFESHOP PFMYUBFSHUS PF CHP'TBUFOPK OPTNSCH, RTY LFPN NBMSCHK TPUF OBJSCHCHBAPN OBMSCHK u CHP'TBUFOSCHNY OPTNBFYCHBNY TPUFB NPTSOP POBLPNYFSHUS CH FBVMYGBI RTICHEDEOOSHNY OYTSE.

TBURTEDEMEOYE DMYOSCH FEMB (UN) RP CHP'TBUFH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPLÉTRANAGY LEVELEKchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3tíz2550759097
16 MEF
17 MEF
154,0
159.3
158,0
163,0
162.2
168.1
169,8
174.7
177.4
181.2
182,0
185.1
185,0
187.9

TBURTEDEMEOYE DMYOSH FEMB (UN) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPLÉTRANAGY LEVELEKchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3tíz2550759097
16 MEF
17 MEF
151.7
154.2
155,0
157.3
158.3
161.2
163,7
165.6
169,0
170,0
172,0
173.1
174.1
175,5

y'NETEOYE NBUUSCH FEMB (CHEUB)

u CHEUBTBUFOSCHNY OPTNBFYCHBNY CHEUB SPTSOP POBLPNYFSHUS CH FBVMYGBI, RTICHEDEOOSCHNY OYTSE.

TBURTEDEMEOYE NBUUSH FEMB (LZ) RP CHP'TBUFKH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPLÉTRANAGY LEVELEKchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3tíz2550759097
16 MEF
17 MEF
41.2
46.4
45.4
50.5
51.8
56.8
58.8
63.7
65,9
70.6
73.0
78.0
82.5
86.2

TBURTEDEMEOYE NBUUSCH FEMB (LZ) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPLÉTRANAGY LEVELEKchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3tíz2550759097
16 MEF
17 MEF
42.4
45.2
46.8
48.4
51.0
52.4
56.0
57.2
61.0
62.0
66.2
68.0
76.1
79.0

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH RTPEYCHPDSF YUETE 'OBYVPMEE CHSCHUFHRBAEYE FPULY ABFSHMPYUOPZP VKHZTB Y OBDVTPCHOSCHE DHZY. UPPFCHEFUFCHKHAEYE CHP'TBUFKH TBNETSH ZPMPCHCH SPTSOP OBKFY CH FBVMYGBI.

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH (UN) RP CHP'TBUFKH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPLÉTRANAGY LEVELEKchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3tíz2550759097
16 MEF
17 MEF
52.4
52.5
53.4
53.5
54.4
54.6
56.2
56.3
57.9
58.0
59.0
59.1
60.1
60.2

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH (UN) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPLÉTRANAGY LEVELEKchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3tíz2550759097
16 MEF
17 MEF
50,9
51.0
51.7
51.8
52.3
52.4
53.8
53.9
55.3
55.4
56.0
56.1
56.9
57.0

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY RTPCHPDSF UMEDHAEYN PVTBSPN: CH RPMPTSEOYUFPS, TXLY PRHEESCH, RTY NBLUYNBMSHOPN CHDPNYE, RPMOSHIPN uBOFINEFTPCHHA MEOFKH OBLMBDSCHCHBAF ZPTY'POFBMSHOP, UBDY RPD KHZMBNY MPRBFPL, URETEDY RP PLPMPUPULPUCHSCHCHN LTKHTSLBN, B X DECHKHYEPYU RPSCHN NPM.

chPATBUFOSHE OPTNBFYCHSCH PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY HLBBBOSCH CH FBVMYGBI.

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY (UN) RP CHP'TBUFKH (AOPYY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPLÉTRANAGY LEVELEKchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3tíz2550759097
16 MEF
17 MEF
73.3
77.0
76.1
80.1
80,0
82.9
84.9
87.6
89,9
92.2
93.6
95.5
97.0
98.4

TBURTEDEMEOYE PLTHTSOPUFY ZTHDOPK LMEFLY (UN) RP CHP'TBUFKH (DECHKHYLY).

chPATBUFxTPCHEOSH TBCHYFYS
oYLIKOUTSE UTEDOESPLÉTRANAGY LEVELEKchSCHUPLYK
rTPGEOFSCH (GEOFYMY)
3tíz2550759097
16 MEF
17 MEF
73.0
75.4
75,9
78.0
78.8
80,7
83.0
84.7
87.1
88,0
90.6
91.1
93,9
94.6

TBOOYGB CHEMYUYY PLTHTSOPUFEK ZTKHDOPK LMEFLY CHSCHUPF CHDPIB Y CHCHDPIB PFTBTSBEF RPDCHYTSOPUFSH ZTKHDOPK LMEFLY, LPFPPTHA RTDOBECH OBSCHYMESH jPTNKHMB TBUYUEFB LFPZP RPLBBBFEMS RTYCHEDEOB OYTSE.

LULKHTUIS ZTHDOPK LMEFLY=PLTHTSOPUFSH ZTHDOPK LMEFLY A CHDPIE-RŐL---PLTHTSOPUFSH ZTHDOPK LMEFLY A CHCHDPIIE-RÓL

EUMY RPMHYUEOOSCHK TEHMSHFBF TBCHEO 4 UN Y NEOEE, EZP TBUGEOYCHBAF LBL OYLIK. EUMI ON TBCHEO 5 - 9 UN - UTEDOIN, B EUMI 10 UN Y VPMEE - CHUFFLINE.

YUNETEOYE PLTHTSOPUFY ABRSUFSHS

y'NETEOYE PLTHTSOPUFY ABRSUFSHS RTPCHPDSF CH UBNPN HALPN NEUFE MHYUEBRSUFOOPZP UHUFBCHB. rPMHYUEOOBS CHEMYUJOB DBEF RTDUFBCHMEE P FIRE FEMPUMPCEOIS. fBL, EUMY X TSEOEYO PLTHTSOPUFSH ABRSUFSHS NEOEE 14 UN, NPTSOP ZPCHPTYFSH P ITHRLPN FEMPUMPTSEOY, EUMY PF 14 DP 16.5 UN - P UTEDOENSCH B EUMY UP. x NKHTSUYO PLTHTSOPUFSH ABRSUFSHS NEOEE 16.5 UN UCHYDEFEMSHUFCHHEF P ITKHRLPN FEMPUMPTSEOY, PF 16.5 DP 18 UN - P UTEDOEN, 18 ENSZ TANULÁSA - P RMPFOPN.

DYOBNPNEFTICE

rTEDUFBCHMEOYE P UYMPCHCHI CHP'NPTSOPUFSI YURSCHFKHENPZP NPTSOP RPMKHYUYFSH U RPNPESHA DYOBNPNEFTYY. yURPMSH'KHEFUS DMS LFPZP RTYVPT DYOBNPNEFT, YNETSAEYK UIMH UTSBFYS NSCHYG THLY.

YURSCHFHENSCHK NBLUYNBMSHOP UTSYNBEF DYOBNPNEFT RTBCHPK, ABFEN MECHPK THLPK. tKhLB DPMTSOB VSChFSh ChShFSOKhFB Ch UFPTPOKH, Y RPDOSFB DP KhTPCHOS RMEU. y'NETEOYE RTPCHPDSF 2-3 TBAB J BRYUSCHCHBAF OBYVPMSHYKHA GYZHTKH. fPYUOPUFSH YNETEOIS + - 2 LYMPZTBNNB. UP UTODOYNY CHEMYUYOBNY UYMPCHCHCHI CHPNPTSOPUFEK AOPYEK Y DECHKHYEL SPTSOP RPOBLPNYFSHUS CH FBVMYGE.

UDOYE CHP'TBUFOSHE OPTNBFYCHSCH DYOBNPNEFTYY (LZ).

чПъТБУФ (ЗПДЩ)AONYDECHHYLY
15
tizenhat
17.
35,34 +/- 0,69
41,09 +/- 0,71
44,00 +/- 0,71
22,93 +/- 0,38
24,24 +/- 0,41
26,24 +/- 0,33

rPUME RTPCHEDEOIS DYOBNPNEFTYY TBUUYUIFSCHBAF UIMPCHPK YODELU RP ZhPTNKHME:

UYMPCHPK YODELU = NSCHYUOBS UIMB CHEDHAEK LYUFY (LZ) / CHEU FEMB (LZ)

dMS PRTEDEMEOIS UYMSCH NSCHYG TBZYVBFEMEK URYOSH YURPMSHHHAF UVBOPCHPK DYOBNPNEFT, LPFPTSCHK UOBVTSEO PRPTOPK RMPEBDLPK DMS OPZ. rty; ENTEOYUFBOPCHPK UYMSCH YURSCHFHENSCHK CHUFBEF A PRPTOKH RMPEBDLH-ról. dBMEE PZYVBEFUS, VETEFUS THLBNY ЪB TKHYULH DYOBNPNEFTB Y U NBLUINBMSHOSCHN.UIMYEN NEDMEOOP CHCHRTSNMSEFUS. yUUMEDPCHBOYE RPChFPTSAF 2-3 TBBB, PFNEYUBAF MHYUYIK TEHMSHFBF. fPYUOPUFSH YNETEOIS TBCHOB +/- 5 LYMPZTBNN. h FBVMYGE RTEDUFBCHMEOSH LBYUEUFCHOOOP-LPMYUEUFCHEOOSHE PGEOLY UVBOPCHPK: UYMSCH NKHTSUYO Y TSEOEYO.

pGEOLB UVBOPCHPK UYMSCH (LZ).

pGEOLB UVBOPCHPK UYMSHTSEOEYOSCHnKhTSUYOSCH
OYLBSNEEE 90NEE 130
OZT LÉDEREK90-119130-159
uTEDOSS120-149160-189
Veszteség van150-180190-220
hSCHUPLBSWPMEE 180WPMEE 220

NEFPDSCH PGEOLY ZHYYUEEULPZP TBCHYFYS

pGEOLB ZHYYUEULPZP TBCHYFYS CH MAVPN RPBTBUFE RTPYCHPDIFUS RHFEN UTBCHOEOIS BOFTPRPNEFTYUEULYI DBOOSHI UP Elveszett Buduyuyuyuyuyu dbooshi UP Lost Buduyuyuyuyuyuyu dbooshi UP Lost.

GEOFYMSHOSCHK NEFPD

mHYUYK URPUPV PGEOLY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS U RPNPESHA GEOFIMSHOSHI FBVMYG, ON RTPUF CH TBVPFE, FBL LBL YULMAYUBAFUS TBUYUEFSCH. GEOFIMSHOSHE FBVMYGSCH YYTPLP RTEINEOSEFUS B TKHVECPN U LPOGB 70-I ZPDHCH XX CHELB. CHCHYE VSCHMY RTIECHDEOSCH FBVMYGSCH DMS FBLYI BOFTPRPNEFTYUEEULYI RPLBBBFEMEK LBL TPUF, CHEU, PLTHTSOPUFY ZPMPCHSCH, ZTHDY.

GEOFYMSHOSHE FBVMYGSCH RPCHPMSAF UTBCHOYFSH YODYCHYDKHBMSHOSHE BOFTPRPNEFTIYUEULYE CHEMIYUOSCH UP UFBODBTFOSCHNY FBVMYUOSCHNY, NPMEYUCHYUPU uPUFBCHMSAF ÜFY FBVMYGSCH UMEDHAEYN PVTBPN: BOFTPRPNEFTYYUEULYE DBOOSCHE 100 YUEMPCHEL (100%) PDOPZP CHP'TBUFB CHSCHUFTBYCHBAF CH RPTSBOYS CPTBUF. ъBFEN RPLBBFEMY 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97 PVUMEDKHENSCHI CHOPUSF CH FBVMYGSCH, CH LPFPTSCHI UPITBOSAF CHCHLBBOBOOHA OHNETBGYA (YMY RTPFGERESHETPU, YMYP.

eUMY RPMKHYUEOOSCHE TEHMSHFBFSH UPPFCHEFUFCHHAF 25 - 75 GEOFIMA, FP TBUUNBFTYCHBENSCHK RBTBNEFT UPPFCHEFUFCHKHEF UTEDOENKH CPATBUFOPNKH HTCHPCHOA TBS. eUMY TSE RPLBBBFEMSH UPPFCHEFUFCHHEF 10 GEOFYMA, LFP ZPCHPTYF P TBCHYFY OYTSE UTEDOESP; B EUMY 3 - P OYLPN TBCHYFYY. eUMY RPLBBBFEMSH CHIPDIF CH RTEDEMSCH 90 GEOFIMES, TBCHYFE PGEOYCHBAF CHCHYE UTEDOEZP; B EUMI CH 97 - LBL CHSCHUPLPE.

PRTEDEMEYE ZBTNPOYUOPUFY ZHYYUEEULPZP TBCHYFYS

zhYYYuEULPE TBCHYFYE UYUYFBEFUS ZBTNPOYYUOSCHN, EUMY Chueh YUUMEDHENSCHE BOFTPRPNEFTYYUEULYE RPLBBFEMY UPPFCHEFUFCHHAF PDOPNH A FPNH CE GEOFYMSHOPN TSDH, MYVP DPRHULBEFUS PFLMPOEOYE YEE NETSDH UPVPK B RTEDEMBI UPUEDOEZP GEOFYMS. vPMSHYBS TBOOYGB UCHYDEFEMSHUFCHHEF P OEZBTNPOYUOPN TBCHYFY.

bOFTPRPNEFTYUEEULBS PGEOLB NEFPDPN GEOFIMEK RPYUFY CHUEZDB PCHRBDBEF U PGEOLPK UPUFFSOIS ADPTPCHSHS X DEFEK, RPDTPUFDELPCHS Y NPMPPCH. DBOOSCHK NEFPD YNEEF RTEYNHEEUFCHB RETED DTHZYNY ÁLTAL PVYAELFYCHEO, PTTELFEO, UPRPUFBCHYN, RTPUF B YURPMSHPCHBOYY J RPCHPMSEF UMEDYFSH B.YOBNYLPK BOFTPRPNEFTYYUEULYI DBOOSCHI, HCHYDEFSH YNEOEOYS RPLBBFEMEK - BCHYUYNPUFY PF CHPTBUFB. rTY LFPN UTBJKH VHDHF RPMKHYUEOSCH DBOOSCHE, BTBLFETYHAEE LBYUEFCHP TBCHYFYS (BAL HTPCHEOSH, CHCHYE UTEDOEZP, CHCHUPLPEE, YDOY OYEZPE.

RTYNET: AOPYB 17 MEF YNEEF TPUF 181.2 UN, CHEU 70.6 LZ, PLTHTSOPUFSH ZTHDY 92.2 UN, PLTHTSOPUFSH ZPMPCHSCH 58 UN. chue "BOFTPRPNEFTYUEULYE RBTBNEFTSCH OBIPDSFUS CH GEOFYMSHOSHI FBVMYGBI CH RTEDEMBI 75 GEOFIMS, UFP UPPFCHEFUFCHHEF UTEDOENKH ZBTNPOYUPYUCHUPEZHUPH.

yMY DTHZPK RTYNET: AOPYB 17 MEF YNEEF TPUF 187.9 UN (97 GEOFIMSH), NBUUH 46.4 LZ (3 GEOFIMSH), PLTHTSOPUFSH ZPMPCHSCH 58 UN (75 GEOFYMSH), 10 PLTHTSHDUH. yb RPUMEDOEZP RTYNETB CHYDOP, UFP TPUF NPMPDPZP YUEMPCHELB CHSCHUPLYK, NBUUB OYLBS, PLTHTSOPUFSH ZPMPCHCH UPPFCHEFUFCHHEF ZPMPCHCH UPPFCHEFUFCHHEF ZPMPCH UPPFCHEFUFCHHEF ZPMPCH UPPFCHEFUFCHHEF UTEDOENKH ChPUTPUCHUPN ZHYYUEEULPE TBCHYFE OEZBTNPOYUOPE.

zBTNPOYYuOPUFSh ZHYYYUEULPZP TBCHYFYS NPTSOP PGEOYFSH, YURPMSHHS DCHHINETOSCHK LCHBDTBF ZBTNPOYYUOPUFY B LPFPTPN YNEAFUS YLBMSCH DMYOSCH J NBUUSCH FEMB, OEPVIPDYNP MYYSH OBKFY NEUFP RTEUEYUEOYS GEOFYMSHOSCHI TSDPCH NBUUSCH J DMYOSCH FEMB.

zhYYUEEULPE TBCHYFE UYUIFBEFUS:
- ZBTNPOYUOSCHN, J UPPFCHEFUFCHHAEIN CHP'TBUFKH - EUMY CHUE BOFTPRPNEFTYYUEULYE RPLBBBFEMY OBIPDSFUS CH RTEDEMBI 25 - 75 GEOFIMES.
- ZBTNPOYUOSCHN, PRETETSBAEIN CHP'TBUF - EUMY RPMHYUEOOSCHE TEHMSHFBFSH UPPFCHEFUFCHHAF 90 - 97 GEOFIMA.
- zBTNPOYUOSCHN, OP U PFUBCHBOYEN PF CHATTBUFOSHI OPTNBFYCHPCH - EUMY DBOOSCHE PVUMEDKHENPZP OBIPDSFUS CH RTEDEMBI 3-10 GEOFIMS. CHUE POOFBMSHOSCHE CHBTYBOFSCH ZPCHPTSF P OEZBTNPOYUOPN TBCHYFY.

pVMBDBFEMA MAVPZP CHBTYBOFB CHOE GEOFTBMSHOPZP LCHBDTBFB ZBTNPOYUOPUFY, OBDMEDPCHBFSHUS X CHTBYUB U GAMSHA CHCHSUOEYSCH RTYUFFYUPYUPY.

lCHBDTBF ZBTNPOYUOPUFY (chURPNPZBFEMSHOBS FBVMYGB DMS PGEOLY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS).

& nbsprTPGEOFOSCHE (GEOFYMSHOSCHE) TSDSCH
3%tíz%25%50%75%90%97%
NBUUB FEMB RP CHPTBUFH97%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbspzBTNPOYUOPE TBCHYFEYE PRETETSBAEE CHATBUF
90%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
75%& nbsp& nbspzBTNPOYUOPE TBCHYFYE UPPFCHEFUFCHHAEEE CHATBUFH& nbsp& nbsp
50%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
25%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
tíz%zBTNPOYUOPE TBCHYFYE OYTSE CHATBUFOSHCHI OPTN& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
3%& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp
DMYOB FEMB RP CHP-TBUFKH

NEFPD rPMS vTPLB

lTPNE GEOFIMSHOPZP URPUPVB PGEOLY ZHYYUEULPZP TBCHYFYS, TBTVBVPFBOOPZP MYYSH DMS DEFEK Y NPMPDETSY DP 17 MEF, UHEEUFCHZHAEF Y DT. UBNSCHN RTYVMYYFEMSHOSCHN Y UFBTSCHN SCHMSEFUS TBUYUEF IDDEBMSHOPZP CHEUB RP ZhPTNKHME, RTEDMPTSEOPK 100 MEF OBBD ZhTBOGKHUULINE BOFTNLPNPMPVP:

idDEBMSHOSCHK CHEU (LZ) = TPUF (ENSZ) - 100

ьФХ ЖПТНХМБ CH OBUFPPSEEE CHTENS RTEPVTBJPCHBOB UMEDHAEYN PVTBPN:

dMS NKHTSYUYO IDEBMSHOSCHK CHEU (LZ) = 0,9 (TPUF (ENSZ) - 100)

dMS TSEOEYO IDEBMSHOSCHK CHEU (LZ) = 0,85 (TPUF (ENSZ) - 100)

zhPTNHMB vTPLB OE HYUIFSCHBEF FPZP, UFP X TSEOEYO YOBYUFEMSHOP VPMSHYK UMPK RPDLPTSOPZP TSYTB, YUEN X NKHTSUYO; UFP CHP'TBUF YUEMPCHELB CHOPUIF UCHPY LPTTELFYCHCH CH TBUYUEFSCH J F.D.

pn NOEOYA NOPZYI DYEFPMPZPCH, TBUYUEFSCH CHEUB RP ZHPTNHME vTPLB NPZHF RTYCHEUFY A FPNH, YUFP OELPFPTSCHE Mady CHSCHUPLPZP TPUFB VHDHF UYUYFBFSH UCHPK CHEU OPTNBMSHOSCHN, IPMF ON UBNPN DEME Sing UFTBDBAF YVSCHFPYUOSCHN, J OBPVPTPF, OELPFPTSCHE OYLPTPUMSCHE, YUEK CHEU B OPTNE, UYUYFBFSH EZP YVSCHFPYUOSCHN.

YODELU LEFME

vPMEE BVUFTBLFOSCHN, OP OE DRYER NEOEE OBDETSOSCHN RPLBBFEMEN ZBTNPOYYUOPUFY TBCHYFYS, YURPMSHHENSCHN PE NOPZYI UFTBOBI NYTB RTY CHLMAYUEOYY dpi h TBUYUEF EZP CHCHPDSFUS CHUE FE TSE CHEMYUYUYOSCH Y ZHPTNHMB CHCHZMSDIF UMEDHAEYN PVTBBPN:

YODELU LEFME=CHEU (LZ)
TPUF 2 (N)

rTYNET: CHEU PVUMEDKHENPZP 67 LZ, B EZP TPUF 1,74 N. rTPCHES OEUMPTSOPE CHCHYUMEOYE, RPMKHUYN TEHMSHFBF 22.01. dMS EZP PGEOLY OEPVIPDYNP JOBFSH UMEDHAEEE. iODELU LEFME DMS TSEOEYO CH OPTNE DPMTSEO VSCHFSH TBCHEO 19-24, B DMS NKHTSYUYO -20-25. eUMY JOBYUEOYS YODELUB TBCHOP 26, YMY RTECHSCHYBEF FFPF RPLBBFEMSH, FP TEYUSH IDEF P CHTEDOPN DMS PTZBOY'NB YUVSCHFLE CHEUB. pV PTsITEOYI I UV ZPChPTSF, EUMY YODELU LEFME TBCHEO 26-30; II UV - EUMI 30-40; III UV - EUMY VPMEE 40. EUMY YODELU LEFME OYTSE KHLBBOOSHI OPTNBFYCHPCH, FP FFP HLBSCHCHBEF A DEZHYGIF CHEUB-RÓL.

CHEU FEMB J FYR FAMPUMPCEOIS

oEUPNOEOOP, YUFP NETSDH CHEUPN FEMB J FYRPN FEMPUMPTSEOYS YNEEFUS UCHSSH, az RTY FPN PDOB Q FB CE CHEMYYUYOB NBUUSCH FEMB X ITHRLPZP J RMPFOPZP YUEMPCHELB, RTY PDYOBLPCHPN TPUFE, IBTBLFETYHEF YEE ZHYYYUEULPE TBCHYFYE TBOPNH RP. yDEBMSHOSCHK CHEU CHTPUMPZP YUEMPCHELB CH OBCHYUYNPUFY PF FIRB FEMPUMPTSEOS SPTSOP HOBFSH Y FBVMYG Y OPNPZTBNN, RTEDMBZBENFYUBYUBELBYUPLYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYL yhteyttä ?sel? chPURPMSh'PCHBCHYYUSH LPFPTSCHNY, PGEOYCHBAF RTPGEOF PFLMPOEOYS CHEUB FEMB PF YDEBMSHOPK CHEMYUYOSCH. ьFP DEMBAF OYCE RTEDUFBCHMEOOSCHN URPUPVPN TBUYUEFB PFLMPOOOYK PF YDEBMSHOPZP CHEUB.

pFLMPOOOYE PF NBUUSCH FEMB

chPURPMShPChBChYYUSh, PDOYN dV RTEDMPTSEOOSCHI URPUPVPCH (GEOFYMSHOSCHN, NEFPDPN RPM-vTPLB, OPNPZTBNNBNY) HOBAF, LBLYN DPMTSEO VSCHFSH YDEBMSHOSCHK CHEU FEMB H BCHYUYNPUFY PF CHPTBUFB, RPMB, TPUFB, YMY DTHZYI BOFTPRPNEFTYYUEULYI RPLBBFEMEK. OP OE CHUEZDB TEBMSHOSCHK CHEU UPPFCHEFUFCHHEF YDEBMSHOPNKH. dMS FPZP, YUFPVSCH CHSCHSUIFSH JNEEFUS MY OEDPUFBFPL YMY YUVSHFPL CHEUB FEMB DPUFBFPYUOP RTPCHUFY UMEDHAEYK TBUYUEF RP ZhPTNHME:

DEZHYGYF (YUVSCHFPL) CHEUB FEMB = IDEBMSHOSCHK CHEU - TEBMSHOSCHK CHEU

eUMY RPMHYUEOOOPE YUUMP RPMPTSYFEMSHOPE, FP FFP HLBSCHBEF OB DEZHYGIF NBUUSCH FEMB. b EUMY RTY CHCHYUUMEOYY RPMKHYUBEFUS PFTYGBFEMSHOSCHK TEHMSHFBF, FP ЬFP ZPCHPTYF PV YUVSHFPPYUOPK NBUUE FEMB.

h FBLYI UMKHYUBSI VSCCHBEF OEPVIPDYNP PGEOIFSH PFLMPOEEOYE TEBMSHOPZP CHEUB PF YDEBMSHOPZP. DEMBEFUS LFP UMEDHAEIN PVTBPN:

pFLMPOEE PF YDEBMSHOPZP CHEUB FEMB (%)=(iDEBMSHOSCHK CHEU - TEBMSHOSCHK CHEU) 100%
IDEBMSHOSCHK CHEU

IDEBMSHOSCHK CHEU

eUMY TEBMSHOSCHK CHEU PFMYUBEFUS PF IDEBMSHOPZP CH RTEDEMBI 10% CH PVE UFPTPOSCH LFP DPRKHUFINPE PFLMPOOYE. rTECHSCHYEOYE CHP'TBUFOPK OPTNSCH CHEUB 15-25% UPPFCHEFUFCHHEF PTTSITEOYA 1 UVEREY; Körülbelül 25-50% - 2 UVEROY; 50-100% -ról - 3 UVERO; VPMEE YUEN 100% -4 UVEROY-RÓL. uOYCEOYE CHEUB OYCE OPTNSCH OBSCHCHBAF ZYRPFTPZHJEK. eUMY DEZHYGYF UPUFBCHMSEF 10 DP 20% - LFP ZYRPFTPZHYS 1 UVEROY; PF 20 DP 30% - 2 UVEROY; VPME 30% - 3 UVEREY (DBOOHA UVEROSH ZYRPFTPZHY EEE OBSCCHBAF DYUFTPZJEK).


Testarányok

Testünk ideális paraméterei nemcsak az izmok számától, azok megkönnyebbülésétől, harmóniájától és növekedésétől függenek. A testarány kulcsfontosságú. Ebben a cikkben elmondjuk a modern szépségnormákról, az ideális férfi és női alakokról, klasszikus arányukról, valamint számos ajánlást adunk, és néhány hasznos tanácsot adunk a szakemberek figyelmébe..

A modern szépségnormák: alapvető paraméterek

A modern világnak megvannak a maga koncepciói és ideális testparaméterei. Mindannyian életében legalább egyszer elgondolkodtunk azon, hogy jellemzői megfelelnek-e ezeknek az értékeknek? Az alábbiakban bemutatjuk figyelmét az emberi test klasszikus ideális arányaira a modern fitnesz és testépítés terén..

Az emberek ezt a kritériumot szokták a legfontosabbnak tartani, mint mások, bár ez alapvetően téves. A mindennapi életben azonban van egy olyan vélemény, hogy minél magasabb az ember, annál erősebb, bátrabb és veszélyesebb konfliktusokban..

Oroszország és a FÁK-országok lakosainak szokásos növekedési paraméterei:

 • a 170 cm alatti magasságú embereket kicsinek tekintik;
 • 175–185 cm átlagosnak és optimális magasságnak számít;
 • a 190 cm-nél magasabb embereket magasnak tekintik.

Érdemes megjegyezni, hogy a különböző nemzetekből és nemzetiségekből származó emberek eltérő átlagmutatókkal rendelkeznek, és a fenti adatok nem számítanak számukra normának. Ha magasabbra akarsz kerülni, akkor sokat kell fáradoznod bizonyos edzéseken a magasság növelése érdekében. Azt is tudnia kell, hogy ez a paraméter 25 év után nem módosítható.

Minden ember növekedése egyéni, ennek alapján mindenki maga számíthatja ki a magasság és a súly ideális arányait. Van egy módja ennek ellenőrzésére - a Quetelet index.

A 20 és 60 év közötti férfiak és nők esetében releváns. A testarányok meghatározásához és a normához viszonyított mutatójuk megismeréséhez egyszerű számtani egyenletet kell megoldani. De az eredmény nem biztos, hogy profi sportoló, terhes nő vagy fiatal férfi..

Mérje meg a magasságát, emelje a második teljesítményre. Ezt követően a testtömeget el kell osztani a kapott számmal. Példa: 175 cm, 70 kg; 70: (1,75 * 1,75) = 22,8. Az egyenletben szereplő választ a helyes testarány-indexnek tekintjük..

 • a férfiak esetében a norma 19,5-25,5;
 • a nőstény normája 19,5-24,5;
 • tömeghiány - 18,5-ig;
 • felesleg - 25,5-29,5;
 • első fokú elhízás - 30-35;
 • második fokozat - 35-40;
 • harmadik fokozat - 40+.

Derék

Az ideális arányok táblázata alapján megadjuk a derék és a magasság optimális arányát férfiak és nők számára:

 • magasság 150-155 cm: minimum - 55 cm, maximum - 60 cm;
 • 155-160 cm: 60, 65;
 • 160-170 cm: 63, 69;
 • 170-180 cm: 69, 73.

A derék térfogatának meghatározása érdekében mérje meg egy centiméterrel a bordák kezdetének helyén.

Lábak

A lábhossz mércéje az ember magasságának 50-56% -a, nemtől függően. Ezt a mérést egyenes háttal állva kell elvégeznie. A bokák, a combok és az alsó lábak kerületeinek arányosnak kell lenniük az egész test hosszával. Például e 175-180 cm magasságú testrészek ideális aránya 59,38 és 21 cm.

Csípő

A csípő térfogatának megismeréséhez meg kell mérnie a kerületüket kissé az ágyék felett.

Normál csípőmérés különböző magasságú férfiak és nők számára:

 • magasság 150-155 cm: 83- 90 cm;
 • 155-160 cm: 85-100 cm;
 • 160-170 cm: 85-106 cm;
 • 170-180 cm: 90-110 cm.

Mellkas

A mellkas méréséhez meg kell mérni a mellizmok kerületét a test mentén leeresztett karokkal..

A férfiak és nők átlagos mérete:

 • magasság 150-155 cm: 73-85 cm;
 • 155-160cm: 80-88cm;
 • 160-170 cm: 85-95 cm;
 • 170-180 cm: 89-99 cm.

Figyelembe vesszük az életkort

A fenti példák 25 és 35 év közötti férfiakra és nőkre vonatkoztak. Az életkor előrehaladtával az ideális arányok megváltoznak, mivel egy személy ettől a pillanattól kezdve már öregedni kezd. A test, a karok, a lábak hossza idővel csökken. Annak érdekében, hogy az öregedési folyamatot minél jobban lelassítsák, rendszeresen kell tornázni..

Ha nem vagy elégedett a magasságoddal, a végtagok hosszával, akkor miután keményen dolgozol magadon, ezek a mutatók közel kerülhetnek az ideálhoz. De érdemes megfontolni azt a tényt, hogy 25 év után ez már nem lehetséges, mivel a test növekedési és fejlődési folyamata leáll.

Ideális férfi alak

Számos módja van annak megállapítására, hogy rendelkezik-e az ideális férfi alakkal. Hiszen az erős test, az ideális, fejlett izmú lábak jelenléte még nem jelent semmit. Vegye figyelembe az ideális emberi alak alapvető arányait, arányait és mutatóit.

Derék és váll arány

A férfiak ideális váll-derék aránya a referencia test jellemzője.

A szépség mércéje az alkar és a derék aránya, 0,75-nek kell lennie. Ez a mutató a standard és a nő számára a legvonzóbb.

Ha a derék-váll arány nem éri el ezt a normát, ne csüggedjen. Valójában a modern testépítésben számos edzési lehetőség kínálkozik a szükséges arányok megszerzéséhez. Például, ha csökkentenie kell a kapott értéket, akkor be kell tartania egy olyan testmozgási rendszert, amely segít zsírkalóriákat égetni ezeken a helyeken. Ebben az esetben a váll és a hátizmok felépítése szükséges..

A derékméret standard értékei különböző magasságú férfiaknál:

 • 165-172 cm - 76-80 cm;
 • 170-183 cm - 80-83 cm;
 • 180-190 cm - 83-86 cm.

A vállkörzet standard értékei:

 • 165-172 cm - 41-43 cm;
 • 172-183 cm - 43-45 cm;
 • 180-190 cm - 45-47 cm.

Mellbőség és derék arány

A férfi test ideális arányait egy fordított háromszöghez (V) hasonló alaknak tekintjük. Ezzel a testalkattal kiemelkedik a borda és a derék keskeny.

A mellkas és a derék kerülete közötti különbség segít meghatározni a férfi alak ideális paramétereit. A szabvány 25-nek megfelelő értéknek számít.

A tudósok megfigyelései szerint az ilyen mutatókkal rendelkező férfiak egészségi állapota meglehetősen alacsony, és kevésbé betegednek meg..

A derékméret standard értékei különböző magasságú férfiaknál:

 • 165-172 cm - 76-80 cm;
 • 170-183 cm - 80-83 cm;
 • 180-190 cm - 83-86 cm.

A mellkas átmérőjének standard értékei:

 • 165-172 cm - 115-118 cm;
 • 172-183 cm - 118-123 cm;
 • 180-190 cm - 123-128 cm.

Adonis index

Ezt a módszert az ember testének ideális arányainak kiszámításához az ókori görögök dolgozták ki..

Az Adonis-index az "aranymetszés" arányain alapul. A módszer abból áll, hogy az egészet két részre osztják, amelyekben a nagyobb és a kisebb aránya megegyezik az egész és a nagyobb arányával. Az "aranyarány" meghatározásának fő értékei az emberi anatómiában a váll szélessége, a derék és a teljes magasság. Tehát az "aranyarányt" (az ember ideális paraméterei) 1: 1,618 derék-váll aránynak tekintjük..

Klasszikus testarányok

Mindenkinek más a testrésze.

Az átlagos mutatókat az ideális testalkat aránytáblázatából véve megadjuk az arányok kánonjait:

165-170 cm magassággal:

 • súly - 65-72 kg;
 • váll - 35-37 cm;
 • nyak - 35-37 cm;
 • mellkas - 105-110 cm;
 • derék - 75-80 cm;
 • comb - 55 és 57 cm között;
 • sípcsont - 35-37 cm között.

170-175 cm magassággal:

 • súly - 72-80 kg;
 • váll - 37 és 40 cm között;
 • nyak - 37 és 40 cm között;
 • mellkas - 110 és 115 cm között;
 • derék - 80-85 cm;
 • comb - 57-37 cm;
 • sípcsont - 35 és 40 cm között.

175-185 cm magassággal:

 • súly - 81-90 kg;
 • váll - 40-45 cm;
 • nyak - 40-45 cm;
 • mellkas - 115-125 cm;
 • derék - 85-95 cm;
 • comb - 60-65 cm;
 • sípcsont - 40-45 cm.

Arányok da Vinci szerint

A nagy tudós, Leonardo da Vinci létrehozta saját arányait a férfi és a nő ideális alakjáról.

Da Vinci szerint a férfi test ideális arányának meg kell felelnie a következő paramétereknek:

 • magasság - 24 tenyér;
 • láb hossza - 4 tenyér;
 • könyök hossza - 6 tenyér;
 • a kar hossza és a váll térfogata - a teljes magasság 1,6;
 • az egyik fül hossza a fej hosszának 0,33;
 • az álltól a homlok hajának elejéig terjedő távolság - a teljes magasság 0,1;
 • az áll és a korona közötti távolság a teljes magasság 0,125;
 • távolság a hajtól a szemöldökig - az arc teljes hosszának 0,33;
 • távolság a hónaljtól a könyökig - 0,125 a magasságtól.

Testépítő normák

Jelenleg a profi testépítők jelentik a férfi test mércéjét. Ideális testparamétereket sajátítottak el hosszas és kemény edzés után..

A testépítés ideális arányai:

 • tiszta trapéz vonalak;
 • megkönnyebbülési izmok;
 • kúp alakú mellizmok;
 • jól körülhatárolható hátizmok;
 • karcsú nyak;
 • fejlett izmok az alsó végtagok.

Szintén szerves része az erős testalkat, amelyet a Pignet-index alapján lehet kiszámítani.

Pinier Index = Magasság (cm) - Súly (kg) - Mell (cm).

Az eredmények alapján meghatározzák a testtípust:

 • kevesebb, mint 10 - erős;
 • 10-20 - normális;
 • 21-25 - átlag
 • 26-35 - gyenge;
 • több mint 36 - nagyon gyenge.

Videó "Mi legyen az ideális figura"

Tökéletes női alak

Minden lány szép akar lenni, és rengeteg erőfeszítést tesz rá. A fitnesz és a divat világában a női testnek ideális arányai vannak (lábak, derék, mellkas, csípő stb.).

A női testalkat fő típusai

A nő testalkatának öt típusa van:

Háromszög. Ennek a testnek a jellemző tulajdonságai a nőknél:

 • terjedelmes csípő;
 • keskeny vállak;
 • kis derék;
 • a felsőtest hosszabb, mint az alsó.
 • a csípő térfogata kisebb, mint a váll térfogata;
 • a felsőtest rövidebb, mint az alsó;
 • a derék nincs kifejezve.
 • a testrészek körülbelül azonos szélességűek;
 • a derék nem hangsúlyos;
 • kiálló has;
 • kis súlyú, erős izomkönnyebbülés.

Nyolc. Klasszikus típus, amelyre a modellezési üzletágban igény van (testarányok 90/60/90):

 • az alsó test arányos a felsővel;
 • karcsú derék;
 • derék-csípő arány 0,7.
 • kifejezett mellkas;
 • Vékony lábak;
 • kis válltérfogat;
 • terjedelmes derék

Klasszikus arányok a nők számára

A nők számára ideális testarányokat D.A. Konokhin fejlesztette ki.

Számításai szerint a teljes testhossz egy centimétere:

 • nyak - 0,17-0,21 cm;
 • váll - 0,17-0,21 cm;
 • csípő - 0,31-0,35 cm;
 • mellkas - 0,45-0,5 cm;
 • medence - 0,55-0,65 cm;
 • derék - 0,36-0,41 cm.

Annak megértéséhez, hogy teste hogyan felel meg az ideális formáknak, szorozza meg a magasságát (cm) a táblázat fenti értékeivel. Ezután mérje meg az Önt érdeklő testrészek kerületét. Az eredmény megmutatja, hogy milyen közel vagy távol áll a normától..

Karcsú derék

Minden nő testalkata egyedi és egyedi a maga módján. A nők ideális paraméterei jelentősen eltérnek a férfi alakjától..

Az alábbiakban bemutatjuk a különböző magasságú lányok derék szélességének szabványait:

 • magasság 150-155 cm - derék 57-58 cm;
 • 155-160 cm - 58-60 cm;
 • 160-165 cm - 60-62 cm;
 • 165-170 cm - 60-64 cm;
 • 170-175 cm - 64-66 cm;
 • 175-180 cm - 66-68 cm.

A megengedett eltérési arány legfeljebb öt centiméter lehet. A mérések akkor lesznek pontosak, ha a derék körül nincs felesleges testzsír.

Csípő és mell arány

A divat- és modellbiznisz világában a nők legfontosabb paraméterei a csípő, a mellkas és a derék..

Az alkar körzetének meg kell egyeznie a csípő térfogatával. Először is esztétikusan szépnek tűnik. Ha más a testalkata, akkor nem kell idegesíteni. Számos speciális edzés van a fitneszben, hogy illeszkedjen a csípőjéhez és a mellkasához az ideális arányhoz..

Növekedési paraméterek

Nincs elképzelése az ideális magasságról egy nő számára. Végül is minden ember önmagában egyéni. Emellett a különböző országokban és népekben az átlagos magasság eltérhet..

Annak megállapításához, hogy van-e az ideális magasságarány a test más részeihez, az "aranyarány" (Adonis index) módszerhez kell folyamodnia, amelyről a cikkben korábban írtunk. Például a váll szélességének a magasságának 1/7 részének kell lennie..

Láb hossz

A lány lábainak ideális aránya attól függ, hogy vékony vagy széles-e a csontja. Íme egy példa az ideális láb-test arányra:

 • ha a lánynak csontja széles, akkor a lábaknak körülbelül 1,5–4,5 cm-rel hosszabbaknak kell lenniük, mint a teljes magasságának fele;
 • ha a középső csont, akkor hosszuk 4-7 cm-rel hosszabb legyen;
 • vékony - 50% -os növekedés + 6,5-10 cm.

Hogyan lehet elérni az ideális paramétereket

Az ideális paraméterek elérése érdekében be kell tartania egy bizonyos edzéstervet, kivételesen egészséges életmódot kell folytatnia, szisztematikusan meg kell mérnie a mellkasát és a csípőjét.

Ezekben a testrészekben halmozódnak fel leginkább a zsírlerakódások.

Rendszeres testmozgás

A kívánt eredmény gyorsabb elérése érdekében rendszeresen tornáznia kell. Az interneten számos táblázat és módszer található a férfiak és a nők testének javítására és jó formájának fenntartására. A következő alapvető szabályokat kell betartanod sportolás közben:

 1. Ne terhelje túl magát. A túlzott fáradtság nem adja meg a kívánt eredményt, csak károsítja a testét.
 2. Ne végezzen intenzív edzéseket minden nap. A mindennapos intenzív sport nem hoz gyümölcsöt, mivel az izomtömeg pihenés közben felgyülemlik.
 3. A mellkas térfogatának növelése érdekében a legegyszerűbb módszer a fekvőtámasz, a felhúzás a vízszintes sávon.
 4. A farizom megfeszítéséhez hajtson végre több kocogást és guggolást reggel..

Tudja, hogy a rendszeres testmozgás nemcsak az izomtömeg növelésében vagy a kalóriaégetésben segít, hanem erősíti az egészséget, az immunitást és csökkenti a legtöbb betegség kialakulásának kockázatát..

Megfelelő táplálkozás

Az ideális test megszerzésének fontos kritériuma a megfelelő táplálkozás..

Adunk néhány hasznos tippet:

 1. Fogyasszon napi négy ételt, kis adagokban. Ez csökkenti a zsírraktározás kockázatát és javítja az emésztést..
 2. Ne egyen zsíros és sült ételeket.
 3. Egyél fehérjében gazdag ételeket. Ő az, aki hozzájárul az izom gyorsabb növekedéséhez edzés után..
 4. A nők derékának fenntartása érdekében fogyasszon több „zöld” és „piros” ételt.
 5. Kövesse nyomon a napi kalóriabevitelt.
 6. Ne igyon szódát, és próbáljon minél alacsonyabban tartani a cukrot.

Szakértői ajánlások

Az ideális férfi vagy női test normák elérése érdekében az alábbiakban néhány szakértői ajánlás található:

 1. Ne bízzon a hamis ígéretekben. Nagyon sok edzésre van szükség a kívánt eredmények eléréséhez..
 2. Ne használjon szteroidokat stb. Minden ilyen típusú gyógyszer átmeneti hatást fejt ki. A bőre megereszkedhet, miután abbahagyta a szedését.
 3. Döntse el, mit szeretne pontosan fejleszteni a testében. Így gyorsan elérheti a kívánt eredményt..
 4. A testmozgás mellett ragaszkodjon a sportdiétához..
 5. Iratkozzon fel egy edzőterembe. Az edzővel folytatott órák sokkal gyorsabban adnak eredményt, mint önállóan.
 6. Bemelegítés minden edzés előtt. Ha nem, akkor nagy az esély arra, hogy egy vagy több izomcsoportot húzhat..

Testtípus.

Aszténikus testtípus. Az ilyen alkatú nőket általános soványság, hosszú és vékony nyak, keskeny váll, lapos és keskeny mellkas, hosszúkás vékony végtagok, hosszúkás arc és vékony orr jellemzi. A növekedés gyakran meghaladja az átlagot. Az ilyen nők izomzata gyengén fejlett. Ezért hiányzik belőlük az erő és az állóképesség. De ennek a csoportnak a képviselői energikusak, könnyedek és kecsesek, kevés a súlyuk. Az aszténikus testalkat nyilvánvaló előnyei közül érdemes megemlíteni a túlsúlyra való minimális hajlamot. A sportágak kiválasztásakor jobb, ha előnyben részesítjük azokat, amelyek a hiányzó képességek fejlesztését célozzák: erő és állóképesség. Ide tartozik az úszás, az aerobic, a tánc. A testalkat vékony csontozású osztályozásához mérje meg a csukló kerületét. A vizsgált csoportban 16 cm-nél kisebbnek kell lennie.

Normoszthén testtípus. Az ilyen alkatú nőknél a fő testméretek arányosak. Az ilyen hölgyek gyakran karcsú lábakkal, vékony derékkal és általában harmonikus alkattal rendelkeznek. A növekedés gyakran átlagos. Az ilyen emberek természetesen jól koordináltak, élesek és gyorsak. A legjobb sportágak a játéktípusok (röplabda, kosárlabda stb.), Valamint a tenisz, a vízi aerobik. A csukló kerületének 16 és 18,5 cm között kell lennie.

Hiperszténikus testtípus. Az ilyen alkatú nőknek nehéz és széles csontjaik vannak, terjedelmes vállak, széles és rövid mellkas, kissé rövidített végtagok (általában). A növekedés gyakran az átlag alatt van. Természetüknél fogva az ilyen hölgyeknek van erejük és kitartásuk, de nélkülözik a rugalmasságot és a kegyelmet. Ezért az ajánlott sportágak a következők: jóga, kallanetika, harcművészetek stb. Ezenkívül a hiperszténikus testtípus hátrányai közé tartozik az alacsony anyagcsere-sebesség, ami fokozott túlsúlyra való hajlamot jelent. A széles csontú testalkatú csukló kerülete meghaladja a 18,5 cm-t.

Növekedési sebesség és a láb hossza

Testtípusát a lábak magassága és hossza alapján is meghatározhatja. A normo- és széles csontú testösszetételnél a 166 és 170 cm közötti tartományt tekintik normálisnak, míg az aszténikus típusnál a 168 - 172 cm-es tartományban vannak. Bizonyos arányok vannak az ember lábának magassága és hossza között. A lábakat rövidnek tekintjük, ha hosszuk kisebb, mint a magasság fele.

A lábak hosszát a csípőízülettel szemben elhelyezkedő combcsont gömbétől a padlóig mérjük.

Az ideális lábhossznak a következő tartományokban kell lennie:

 • aszténikus típus: a lábak 2-4 cm-rel hosszabbak, mint a magasság fele
 • normoszthén típusú: a lábak 4-6 cm-rel hosszabbak, mint a magasság fele
 • hiperszténikus típus: a lábak 6-9 cm-rel hosszabbak, mint a magasság fele

Ne csüggedjen, ha a mutatói nem egyeznek az ideálisakkal. A sarok segítségével létrehozhatja a kívánt lábhossz megjelenését. By the way, ez az egyik módja a tökéletes sarokmagasság megtalálásának. Csak számolja meg, hogy hány cm-rel nem fér bele a szabványokba, és pontosan ekkora magasságú sarkú cipőt viseljen.

Fehérek és a Pignet Index

Fehérek (az angol vitels létfontosságú szervekből) - a női alak mérete - magasság, lábhossz, mellkas, derék, csípő

Normál fehérek a fiatal nők számára:

Testtípus AsthenicNormosthenicHypersthenicMellkas kerület 84 - 86 cm 64 cm Magasság - 105 cm 70 - 76 cm Csípő kerülete Derék kerülete + 30 cm Derék kerülete + 30 cm Derék kerülete + 28 cm

Az objektívebb értékeléshez a Pigne index mutatóit is felhasználhatja.

Pignet index = álló magasság (cm) - (testtömeg (kg) + mellkas kerülete (cm))

10-nél kevesebb mutatóval - erős (sűrű) testalkat; 10-25 - normális; 26-35 - gyenge; több mint 35 - nagyon gyenge.

Súlynorma

Természetesen a túlsúly nem díszít egyetlen nőt sem. A szépség egészség, harmónia, fittség. Ezeket a külső adatokat tekintik a férfiak tudat alatti szinten az ideálnak. Ezenkívül az elhízás az egész test idő előtti öregedéséhez vezet. Ezért nagyon fontos ismerni normális testsúlyának határait. De mitől függenek? Csak magasságból és életkorból származik? Nem csak. A súly mértékének helyes meghatározásához figyelembe kell vennie testének jellemzőit: a test általános felépítését (az alkat típusát), a váll szélességét, a mellkas jellemzőit stb..

Emlékeznünk kell azonban arra, hogy a túlsúly nem mindig a testfelesleg jele. A zsírszövet minden élő szervezet szerves része. És létfontosságú számára. Normál körülmények között a férfiak zsírtartalma 1/20, nőknél a testtömeg 1/16-a. Az összes zsír körülbelül 75% -a közvetlenül a bőr alatt helyezkedik el. A bőr alatti kis mennyiségű zsír megvéd a zúzódásoktól és a hipotermiától. A belső szervek bizonyos minimális zsírtartalma megfelelő helyen tartja őket, megvédi őket a túlzott mozgékonyságtól, sérüléstől és agyrázkódástól. Ezenkívül a zsír olyan energia, amelyet szükség esetén fel lehet használni..

Webhelyünkön többféle módon lehet kiszámítani a súly normáját, a testtípus jellemzői alapján.

Az alábbi képlet segítségével megtudhatja a súlyát 1 magasság centiméterenként:

Súly / magasság cm = testtömeg (gramm) / magasság (centiméter)

A kapott adatok összehasonlíthatók a különböző korosztályok számára ajánlott súlynormákkal az alábbi táblázat szerint:

A testtípusod ismeretében szorozd meg az együtthatót a magasságoddal, és megkapod a normál súlyodat.

A nők maximális megengedett súlya egy bizonyos életkorig az alábbi táblázat alapján számítható ki:

Nos, hölgyeim, lépjünk ki egy centimétert, és mérjük meg csuklónkat csonttól csontig... Pontosan 18 van, és hány van?

Cikkek Pharyngitis